Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

Helina kinnistu DP

27. augusti istungil korraldusega nr 403 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Helina kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud Allika külas asuvale 6,0 ha suurusele Helina kinnistule (katastritunnus 67405:002:0372) kolm ligi 1000 m2 suurust elamukrunti arvestades Väinamere hoiualal kehtivaid piiranguid ja kitsendusi. Planeeritud elamukruntidele on määratud juurdepääs ja ehitusõigus. Kinnistut läbiv külatee on detailplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavaks teeks ja sellest on moodustatud iseseisev katastriüksus.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.09.09 - 16.10.09 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83).

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447