Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

Künka Kinnistu DP

20. novembri korraldusega nr 601 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringu. Künka kinnistu detailplaneeringuga taotletakse ehitusõigust Nõmme külas asuvale 1,44 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461) elamu ning abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud  krundile juurdepääs ja kommunikatsioonide asukohad.

Detailplaneering on kooskõlastatud detailplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud riigiinstitutsioonidega. Detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut Väinamere rannal ehituskeeluvööndi muutmise osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.12.2014 – 14.01.2015 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83).

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447