Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

Künka kinnistu DP

16. mai 2013. a. istungil algatas Ridala Vallavolikogu otsusega nr. 259 Künka kinnistu detailplaneeringu. Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on maaomaniku soov taotleda maa sihtotstarbe muutmist elamumaaks ja ehitusõigust elamu ning ühe abihoone ehitamiseks Väinamere ranna ehituskeeluvööndis asuvale 1,44 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461). Koostatav detailplaneering on Ridala valla üldplaneeringut muutev, sest selle elluviimine eeldab detailplaneeringu vastuvõtmise järgselt ehituskeelu vööndi vähendamist.

Info telefonil 4724447