Elukoha registreerimine

3.06.14

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. 
Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. 

On inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste väljastamine, samuti valimistel osalemine ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumine toimub  elukoha järgi. 

Peale uude elukoha kolimist või elukoha puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmeid rahvastikuregistrile. 
Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik Ridala Vallavalitsusele kirjaliku elukohateate.

Ridala Vallavalitsus,

Telefon : +372 4724440

info@ridala.ee

Tallinna mnt 83, Uuemõisa

90401, Läänemaa

Elukohateadet on võimalik esitada ka elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.
Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald. 

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. 

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

  • elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja puhul);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel kodanikuportaali kaudu saab ruumi omanik oma nõusolekut kinnitada  digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.

RUUMI OMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMINE

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud või isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Vajalikud dokumentid ruumi omaniku õigustatud nõudmise esitamisel:

ISIKUKOODI TAOTLEMINE

Euroopa Liidu kodanik omandab Eestis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks, kui ta registreerib elukoha Eestis rahvastikuregistris. Selleks on eelnevalt vaja taodelda Eestis isikukood, mille saab kohalikust omavalitsusest. Euroopa Liidu kodanik, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse (elukohateate esitamisega), peab taotlema isikutunnistust ühe kuu jooksul tähtajalise elamisõiguse omandamise päevast arvates Politsei- ja Piirivalveametist.

Isikukoodi taotlus