RIDALA VALLAVOLIKOGU VII KOOSSEISU 39. ISTUNGI K U T S E

18.05.17

Vallavolikogu VII koosseisu 39. istung toimub teisipäeval, 23. mail 2017. a Ridala Põhikoolis algusega kell 16.00.

PÄEVAKORD:

 

1.             Ridala Põhikooli tutvustus.

Ettekandja Ridala Põhikooli direktor Milve Viigand.

 

2.             Otsus - Otsustuskorras tähtajaga 10 aastat MTÜ-le Puise Kalasadama Selts Puisekai kinnistu tasuta kasutusse andmine.

Ettekandjad Helen Rammu, MTÜ Puise Kalasadama Selts juhatuse liige Taavi Suitsberg.

Eelnõu, Puise külaseltsi avaldus, Kalasadama seltsi avaldus, väljavõte protokollist, Puisekai sadam

3.             Informatsioon.

3.1.      Läänemaa Omavalitsuste Liidu pöördumine.

Ettekandjad Helen Rammu, Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu.

LOVL pöördumine, ühistranspordi rahastamisest

3.2.      Panga spordihoone.

Ettekandja Helen Rammu.

 

4.             Otsus - Haapsalu Linnavolikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu

5.             Otsus - Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu

6.             Otsus - Ridala vallale kuuluvale kinnistule registriosa numbriga 2287432 Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, taotlus, asendiplaan

7.             Otsus - Ridala vallale kuuluvale kinnistu registriosa numbriga 2287632 katastriüksusele 67401:009:0166 Imatra Elekter AS-i kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine.

Ettekandja Igor Pogodin.

Eelnõu, taotlus, asendiplaan

8.             Ülevaade reservfondi kasutamisest 2017. aastal.

Ettekandja Helen Rammu.

 

9.             Laekunud sihtotstarbeliste tulude ja nende vastavate kulude lisamine valla eelarvesse (alus: Ridala Vallavolikogu 21. märtsi 2017. a määruse nr 73 „Ridala valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine" § 3).

Ettekandja Helen Rammu.

Sihtotstarbeliste tulude ja nende vastavate kulude lisamine valla eelarvesse

10.         Otsus - Ridala Vallavalitsuse 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekandja Helen Rammu, kaasettekandja Toomas Vallimäe.

Eelnõu, Ridala valla 2016. aasta majandusaasta aruanne, audiitori aruanne, revisjonikomisjoni aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus

11.         Otsus - Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine.

Ettekandja Helen Rammu.

Eelnõu, DP lõpetamise avaldus, taotlus, kaart, hoonete asukohad

12.         Otsus - Vallavanemale teenistusülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine.

Ettekandja Olev Peetris.

Eelnõu

Ringkäik Ridala Põhikoolis.

 

 

 

 

 

Olev Peetris

Volikogu esimees