Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Haudejaama DP

Haudejaama DP avaliku arutelu tulemused

Ridala vallas Uuemõisa alevikus koostatava Haudejaama detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.12.2009.a. – 07.01.2010.a.  Ridala Vallavalitsuses. Detailplaneeringu materjalidega sai tutvuda ka Ridala valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule kolme isiku poolt kirjalikke ettepanekuid ja vastuväited, mis puudutasid planeeringualale jäävate ehituskruntide ulatust, hoonestusalade suurust, juurdepääse, kommunikatsioonidega liitumise võimalusi ja menetlustoiminguid.

Haudejaama detailplaneeringu avalikustamisele järgnev avalik arutelu, kus tutvustati detailplaneeringusse sisseviidavaid muudatusi, toimus 09.02.2010.a. kell 15.00 Ridala Vallavalitsuses. Arutelul jõuti kokkuleppele, et detailplaneeringus arvestatakse võimalusel kõikide esitatud ettepanekutega. Avalikul arutelul ei jäänud Ridala Vallavalitsuse ja ettepanekuid esitanud isikute vahele lahendamata eriarvamusi.

 

Haudejaama DP avalik arutelu

26. novembri 2009. a. istungil korraldusega nr 556 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Haudejaama detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on muudetud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee, Masti tänava, Mõisa tee ja Tallinna mnt vahelise ala tänavavõrku ning määratud planeeringualal asuvatele hoonestamata kruntidele juurdepääs ning ehitusõigus. Haudejaama piirkonna tänavavõrgu muutmise vajadus tuleneb vajadusest Uuemõisa mõisahoonesse lasteaia ehitamisega seoses liiklus läbi mõisa territooriumi ümber suunata. Haudejaama detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtestamisjärgus Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Ridala Vallavalitsuses 7. detsembrist 2009. - 7. jaanuarini 2010.

Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule kolme isiku poolt ettepanekuid ja vastuväited, mis puudutasid planeeringualale jäävate ehituskruntide ulatust, hoonestusalade suurust, juurdepääse, kommunikatsioonidega liitumise võimalusi ja menetlustoiminguid.
Haudejaama detailplaneeringu avalikustamisele järgnev avalik arutelu, kus tutvustatakse detailplaneeringusse sisse viidavaid muudatusi, toimub 9. veebruaril 2010 kell 15.00 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83).

Info: tel. 472 4447, e-post Helen.Koppa@ridala.ee

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

27. novembri istungil korraldusega nr 556 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala valla osaüldplaneeringut muutva Haudejaama detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on muudetud Uuemõisa alevikus Haudejaama tee, Masti tänava, Mõisa tee ja Tallinna maantee vahelise ala tänavavõrku ning määratud planeeringualal asuvatele hoonestamata kruntidele juurdepääs ning ehitusõigus.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.12.09-07.01.10 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83). Detailplaneeringuga saab tutvuda Ridala valla kodulehel.
 

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447


Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

19. juuli korraldusega nr 273 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Liivakünka kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 28.08.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19. juuli korraldusega nr 272 jättis Ridala Vallavalitsus algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule.

Ridala Vallavolikogu algatas 30. septembri 2014. a otsusega nr 66 Ridala vallas Nõmme külas asuval Pullapää nina kinnistul (uus nimi Liivakünka), detailplaneeringu. Detailplaneeringu algataja on Valgevälja MTÜ, maaomanik Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostaja Argepo OÜ, kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Pullapää nina kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud eksperthinnang „Pullapää ninale (katastritunnus 67401:001:0536) rajatava supluskoha mõju linnustikule", millega on antud soovitused planeeringu elluviimisega kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks linnustikule. Eksperthinnangu koostaja on ornitoloog Tarvo Valker.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang hindamaks kavandatud tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju olulisust. Eelhinnangu koostaja on FIE Ando Laanesoo, ando@hvv.ee).

Keskkonnamõju eelhinnangus (KSH) järeldab ekspert, et tuginedes teostatud keskkonnanalüüsi tulemustele, ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Tuginedes DP seletuskirjale ja joonistele, DP menetluses läbiviidud uuringutele ning  KSH eelhinnangule, ei ole KSH algatamine kohaliku omavalitsuse poolt vajalik.


 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Tallinna mnt 88 detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

Detailplaneeringu kehtestamine

26. septembri 2017. a. otsusega nr 251 kehtestas Ridala Vallavolikogu Tallinna mnt 88  kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 asub Uuemõisa alevikus. Ridala valla üldplaneeringuga on kinnistule reserveeritud juhtotstarve segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus  korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneering võeti vastu Ridala Vallavalitsuse 19.07.2017. a. korraldusega nr. 271. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 14. augustist 2017. a. kuni 28. augustini 2017.a. Avaliku väljapaneku toimumise ajal ei laekunud Ridala Vallavalitsusele ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet detailplaneeringu lahenduse kohta.

Ridala vallavalitsus


Toimetaja: ANNELI NÕUPUU