Kehtestatud detailplaneeringud

« Tagasi

Hoolekandeküla maaüksuse DP

Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Ridala vallas Uuemõisa alevikus asuva Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.02.2011 – 01.03.2011. Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringuga on Uuemõisa aleviku põhjaosas asuvale kuni 6,5 ha suurusele riigi omandis olevale maaüksusele antud ehitusõigus kuni seitsmest 1-2 korruselisest pereelamust ja tegevusmajast koosneva sotsiaalhoolekandeküla rajamiseks. Kavandatud hoonestusele on planeeringuga tagatud juurdepääs ning võimalused kommunikatsioonidega liitumiseks. Detailplaneeringu lahendus vastab Ridala valla üldplaneeringule (2010). Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule üks ettepanek, mis Ridala Vallavalitsuse poolt rahuldati. Ettepanek täpsustas maaüksusega piirneva teedevõrgu kavandamist.Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 01.04.2011 kell 15.00 Ridala vallavalitsuses aadressil Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Ridala vald. Detailplaneeringu dokumentatsiooniga saab tutvuda Ridala valla kodulehel.

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

20. jaanuari istungil korraldusega nr 50 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu. Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringuga on Uuemõisa aleviku põhjaosas asuvale kuni 6,5 ha suurusele riigi omandis olevale maaüksusele antud ehitusõigus kuni seitsmest 1-2 korruselisest pereelamust ja tegevusmajast koosneva sotsiaalhoolekandeküla rajamiseks. Kavandatud hoonestusele on planeeringuga tagatud juurdepääs ning võimalused kommunikatsioonidega liitumiseks. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud Lääne maavanema poolt määratud riigiinstitutsioonidega ning vastab Ridala valla üldplaneeringule (2010).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.02.2011 – 01.03.2011 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ridala Vallavalitsus jättis 20. jaanuari 2011.a. korraldusega nr 49 algatamata Ridala vallas Uuemõisa aleviku põhjaosas jätkuvalt riigi omandis oleval ligi 6,5 ha suurusel maa-alal koostatava Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeringualale sotsiaalhoolekandeküla. Detailplaneeringu algataja on AS Hoolekandeteenused (kontaktisik: Ivo Lepasaar, ivo.lepasaar@hoolekanne.ee), detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus (kontaktisik: abivallavanem Helen Koppa, helen.koppa@ridala.ee), detailplaneeringu koostaja Conarte OÜ (kontaktisik Tiina Vilberg, conarte@conarte.ee), kehtestaja Ridala Vallavolikogu.
Planeeritav ala piirneb läänest ja loodest Väinamere hoiualaga. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang hindamaks arendustegevuse võimalikku mõju kaitsealale. Eelhinnangu koostaja on Riverline OÜ (ekspert Aadu Niidas, aadu@niidas.eu).
Detailplaneeringuga ei kavandata Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulise ruumilise mõjuga tegevusi, samuti ei ole tegemist oluliste mõjudega Natura 2000 aladele, muudele kaitsealadele ja kaitsealustele loodusobjektidele. Keskkonnamõju eelhinnangus järeldab ekspert, et järgides planeerimisel eelhinnangus käsitletud leevendusmeetmeid ei ole keskkonnamõjude täiendav hindamine Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringule vajalik.
Hoolekandeküla maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Ridala Vallavalitsuses Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Ridala vald, Läänemaa) tööpäevadel kell 09.00-16.00.


Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

19. juuli korraldusega nr 273 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Liivakünka kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 28.08.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19. juuli korraldusega nr 272 jättis Ridala Vallavalitsus algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule.

Ridala Vallavolikogu algatas 30. septembri 2014. a otsusega nr 66 Ridala vallas Nõmme külas asuval Pullapää nina kinnistul (uus nimi Liivakünka), detailplaneeringu. Detailplaneeringu algataja on Valgevälja MTÜ, maaomanik Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostaja Argepo OÜ, kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Pullapää nina kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud eksperthinnang „Pullapää ninale (katastritunnus 67401:001:0536) rajatava supluskoha mõju linnustikule", millega on antud soovitused planeeringu elluviimisega kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks linnustikule. Eksperthinnangu koostaja on ornitoloog Tarvo Valker.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang hindamaks kavandatud tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju olulisust. Eelhinnangu koostaja on FIE Ando Laanesoo, ando@hvv.ee).

Keskkonnamõju eelhinnangus (KSH) järeldab ekspert, et tuginedes teostatud keskkonnanalüüsi tulemustele, ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Tuginedes DP seletuskirjale ja joonistele, DP menetluses läbiviidud uuringutele ning  KSH eelhinnangule, ei ole KSH algatamine kohaliku omavalitsuse poolt vajalik.


 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Tallinna mnt 88 detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

Detailplaneeringu kehtestamine

26. septembri 2017. a. otsusega nr 251 kehtestas Ridala Vallavolikogu Tallinna mnt 88  kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 asub Uuemõisa alevikus. Ridala valla üldplaneeringuga on kinnistule reserveeritud juhtotstarve segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus  korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneering võeti vastu Ridala Vallavalitsuse 19.07.2017. a. korraldusega nr. 271. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 14. augustist 2017. a. kuni 28. augustini 2017.a. Avaliku väljapaneku toimumise ajal ei laekunud Ridala Vallavalitsusele ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet detailplaneeringu lahenduse kohta.

Ridala vallavalitsus


Toimetaja: ANNELI NÕUPUU