Sotsiaalteenused

25.01.16

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Sotsiaalnõustamise käigus antakse Ridala valla elanikule ja/või perele informatsiooni valla pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest. Nõustamist viib läbi sotsiaalnõunik.

Koduteenus

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Ridala vallas.

Koduteenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine

Blanketid

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Ridala vallas.

Sotsiaaltransporditeenuse hinna ja tasumise korra kehtestamine

Blanketid

Parkimiskaardi väljastamine

Alates 1. juulist 2011 hakkas Eestis kehtima uus liiklusseadus. Seaduse muudatustega koos rakendus ka uus sotsiaalministri määruse "Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused" redaktsioon.

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Väljastamise tingimused:

  • parkimiskaart antakse isikule tasuta.
  • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev.
  • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel.
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Parkimiskaardi väljastatakse Hanila Vallavalitsusest. Selleks esitab inimene 3x4 cm pildi ja nõutavad dokumendid. Parkimiskaarte väljastavad sotsiaalnõunik ja sekretär-registripidaja.


Tehniliste abivahendite taotlemine ja isikliku abivahendi kaart

Alates 01.01.2016 hakkas kehtima uus abivahendite korraldamise süsteem, kus abivahendite, sh ka keeruliste ja kallite abivahendite teenust hakkab juhtima Sotsiaalkindlustusamet (SKA). 

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm ja selle täitmise juhend on leitavad SKA veebilehelt.

Kehtiva IAK omanik peab abivahendi saamiseks pöörduma otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info neist ettevõtetest on kättesaadav SKA veebilehel.