Sotsiaaltoetused

25.01.16

Ridala valla eelarvest makstakse Ridala valla elanike registris olevatele kodanikele järgmisi toetusi:

Toetused, mis ei sõltu sissetulekust

Lapse sünnitoetuse saamiseks peab lapse ema olema Ridala valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Lapse sünnitoetust makstakse lapse emale sünnitõendi alusel ühe kuu jooksul lapse sünnikuupäevast arvates. Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud suuruses.

  • sünnitoetus 320 eurot

Matusetoetust makstakse Ridala valla elaniku surma korral matuse korraldajale surmatõendi alusel ühe kuu jooksul surmapäevast arvates. Matusetoetust makstakse surmapäeval kehtinud suuruses.

  • matusetoetus 270 eurot

Esimesse klassi astuja toetust makstakse Ridala valla elanikust lapsevanemale, kelle laps on vastu võetud esimesse klassi olenemata kooli asukohast. Esimesse klassi astuja toetust makstakse lapsevanemale avalduse alusel alates 15. augustist kuni 15. oktoobrini.

  • esimesse klassi astuja toetus 200 eurot;

Sünnipäevatoetus on täiendav sotsiaaltoetus 70., 75., 80., 85. ja alates 90. eluaastast iga sünnipäeva puhul.

  • sünnipäevatoetuse suurus on 35 eurot

Toetused, mis sõltuvad sissetulekust

Koolilõuna ja pikapäeva toidu eest tasumise toetuse saajaks võib olla vähekindlustatud perekond. Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Ridala Vallavalitsusele. Määratud toetus kantakse kooli või toitlustaja pangaarvele.

Toiduraha toetuse lasteaedades või lapsehoiuteenust pakkuvates lasteasutustes saajaks võib olla vähekindlustatud perekond. Toetuse saamiseks tuleb esitada vastav avaldus Ridala Vallavalitsusele. Määratud toetus kantakse lasteaia, lapsehoiuteenust pakkuva lasteasutuse või toitlustaja pangaarvele.

Toetust kütte (küttepuud, brikett, kivisüsi jms) ostmiseks võivad taotleda üksikud ilma seadusjärgsete ülalpidajateta vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei jaga ühist majapidamist teiste isikutega.

  • toetus kütte ostmiseks, kuid mitte rohkem kui 320 eurot kalendriaastas

Erakorralist toetust võib taotleda isik, kelle raske majanduslik olukord on tekkinud õnnetusega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud ootamatute kulutuste tagajärjel. Erakorralist toetust makstakse ühekordselt.

  • erakorraline toetus tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

Täiendavat toetust võib taotleda vähekindlustatud perekondade sotsiaalseks kaitseks:

1) prillide eest tasumiseks (eelisjärjekorras eelkooliealised lapsed ja õpilased ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei tööta);

  • prillide eest tasumiseks arve alusel, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kalendriaastas;

2) retseptiravimite eest tasumiseks (eelisjärjekorras kroonilisi haigusi põdevad töötud ning vanadus- ja töövõimetuspensionärid, kes ei tööta);

  •  retseptiravimite eest tasumiseks arve alusel, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kalendriaastas; 

3) õppevahendite, töövihikute, koolirõivaste- ja jalatsite (jope, dressid, pikad püksid, jalanõud

ja spordijalatsid) eest tasumiseks;

  • õppevahendite, töövihikute, koolirõivaste ja jalatsite (jope, dressid, pikad püksid, jalanõud ja spordijalatsid) eest tasumiseks, kuid mitte rohkem kui 100 eurot kalendriaastas õpilase kohta arvete alusel.

4) lasteaia või lapsehoiuteenust pakkuva lasteasutuse õppemaksu eest tasumiseks;

5) ühekordse iseloomuga kulutuste, mis on suunatud abivajaja(te) pikaajalise iseseisva

toimetuleku soodustamiseks, eest tasumiseks;

6) meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks (abivahendite ost ja rent, ortopeedilised proteesid, ortopeedilised abivahendid või rehabilitatsiooniga seonduvad teenused, voodipäevatasu jms).

Täiendavat toetust meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks määratakse ja makstakse isikute ja perede individuaalsest abivajadusest lähtuvalt ühekordselt või kindlaks perioodiks. Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi ja toetuse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga valla eelarves.

 

Riiklikud toetused

Toimetulekutoetust määrab ja maksab Ridala Vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud ulatuses ja tingimustel.

Puuduses olevate perede toetamiseks tõuseb toimetulekupiir 2016. aastal 130 euroni üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir tõuseb 104 euroni. 2015. aastal olid toimetulekupiirid vastavalt 90 ja 72 eurot.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Vajaduspõhine peretoetus

25.01.16

Mis on vajaduspõhine peretoetus?

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Loe lähemalt!

Peretoetuste maksmine

25.01.16

 

Riiklikke peretoetusi makstakse:

- Eesti alalisele elanikule;
- Eestis elavale välismaalasele, kellel on tähtajaline elamisluba või kes viibib Eestis välismaalaste seaduse § 130 sätestatud alusel;
- tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale välismaalasele.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstakse üheksat liiki peretoetusi.

Peretoetuste maksmisel kehtivad kindlad alused ja toetuste suurused ning määrad.

Lapsetoetuse
 määr 2016. aastal on 9,59 eurot.
Lapsehooldustasu määr 2016. aastal on 76,70 eurot

Loe lähemalt!