Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine

30.05.17

23. mai istungil algatas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 236 Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu.  Tina tn 2 kinnistu (Paralepa alevik, Ridala vald) detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks. Tina tn 2 kinnistu katastritunnusega 67401:001:1440, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 1306 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega elamuala E1. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamisega tunnistati kehtetuks samale kinnistule varem algatatud detailplaneering.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamine

21.02.17

14. veebruaril otsustas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 220 kinnistu omanike taotluse alusel tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 16. septembri 2010. a. otsusega nr 72 algatanud Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli jagada Paralepa alevikus asuv 1317 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega kaasomandis olev kinnistu katastritunnusega 67401:001:0690 reaalosadeks ning täpsustada moodustatavate uute kruntide ehitusõigused. Detailplaneeringu koostamist ei ole alustatud.

 

Info telefonil 4724447

Ridala vallavalitsus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Sinilille ja Maikellukese detailplaneeringu avalik väljapanek

29.11.16

24. novembri korraldusega nr 452 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Mäekülas asuva Sinilille ja Maikellukese kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse kahele kõrvuti asetsevale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (Sinilille katastritunnus 67401:002:0692, pindala 2,59 ha ja Maikellukese katastritunnus 67401:002:0691, pindala 2,59 ha) ehitusõigust elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut juhtotstarbe P1 puhkeala osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.12.2016 – 20.01.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Sarapiku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Liivakünka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

22.02.16

11. märtsil kell 15.00 toimub Ridala Vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald. Läänemaa) Liivakünka (endine Pullapää nina) kinnistu (katastritunnus 67401:001:0536) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on avaliku ranna infrastruktuuri väljaehitamiseks ehitustingimuste määramine.

Detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Info telefonil 4724447; e-post: info@ridala.ee

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Künka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

25.11.14

20. novembri korraldusega nr 601 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringu. Künka kinnistu detailplaneeringuga taotletakse ehitusõigust Nõmme külas asuvale 1,44 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461) elamu ning abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud  krundile juurdepääs ja kommunikatsioonide asukohad.

Detailplaneering on kooskõlastatud detailplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud riigiinstitutsioonidega. Detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut Väinamere rannal ehituskeeluvööndi muutmise osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.12.2014 – 14.01.2015 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

 

Ridala Vallavalitsus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamine

13.10.14

30. septembri 2014.a. otsusega algatas Ridala Vallavolikogu Siltsi kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on maaomaniku soov taotleda ehitusõigust elamu ning abihoonete ehitamiseks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:002:0615, pindala 1,66 ha). Detailplaneeringuga määratakse Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud kompaktse asustusega elamualale jäävale kinnistu osale juurdepääs, ehitustingimused ja kommunikatsioonide asukohad. Algatatav detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Seoses Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamisega muutub kehtetuks Ridala Vallavolikogu 26.11.2013.a otsus nr 22 „Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringute algatamise dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud, info telefonil 4724447.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Pullapää nina kinnistu detailplaneeringu algatamine

13.10.14

30. septembri 2014.a. otsusega algatas Ridala Vallavolikogu Nõmme külas asuva Pullapää nina kinnistu (katastritunnus 67401:001:0536, pindala 3,36 ha, planeeringuala 13 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Pullapää supelranna ja sellega vahetult külgneva metsa- ja mereala planeerimine ning kinnistule ehitusõiguse määramine randa teenindavate objektide ehitamiseks. Pullapää nina kinnistu on Ridala valla munitsipaalomandis. Detailplaneeringuga määratakse kinnistule ehitusõigus, kommunikatsioonide asukohad ning juurdepääsu lahendused. Kavandatav tegevus vastab Ridala valla üldplaneeringule ja Ridala valla arengukavale 2013-2022.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mõisa põik 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

11.07.14

10. juuli korraldusega nr 363 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Uuemõisa alevikus  asuva Mõisa põik 1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on Uuemõisa alevikus Haudejaama tee 26a kinnistust eraldatud krunt aadressiga Mõisa põik 1a, pindalaga 611 m2 ja kasutusotstarbega tootmishoone maa, juurdelõikeks Mõisa põik 1 kinnistule.

Detailplaneering muudab Haudejaama detailplaneeringut (2010), kuid muudatus on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga (2010).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2014 – 15.08.2014 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringute kohta telefonil: 472 4448

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mõisa põik 1 detailplaneeringu eskiisi arutelu

27.05.14

10. juunil 2014. a. kell 15.00 toimub Ridala Vallavalitsuse ruumides (Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik) Uuemõisa alevikus asuva Mõisa põik 1 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Mõisa põik 1 detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vajadus maakorralduslikult korrigeerida Mõisa põik 1 asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 67401:009:0065, pindala 1016 m2) ja Haudejaama tee 26a asuva üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 67401:009:0296, pindala 1,45 ha) vahelist piiri. Detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Info telefonil 4724447; e-post: info@ridala.ee.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mari kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

1.03.14
21. novembri korraldusega nr 517 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme külas asuva Mari kinnistu (katastritunnus 67401:001:0081) detailplaneeringu.
 
Mari kinnistu detailplaneeringuga on Nõmme külas asuv 5,44 ha suurune Mari kinnistu jagatud hajaasustuse tingimustel neljaks pereelamu krundiks. Kruntidele on määratud ehitustingimused, juurdepääs ja rajatavate kommunikatsioonide asukohad. Kinnistu lääneosas, mis jääb ranna ehituskeeluvööndisse ja osaliselt ka Väinamere hoiualale, säilib olemasolev maakasutusotstarve. Detailplaneering on kooskõlastatud kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.12.2013 – 31.12.2013 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.
Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
 
Info planeeringute kohta telefonil: 472 4447
Ridala vallavalitsus

Künka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

1.03.14

14. novembril 2013 kell 15.00 toimub Ridala vallavalitsuses Künka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringuga taotletakse ehitusõigust elamu ning ühe abihoone ehitamiseks Väinamere ranna ehituskeeluvööndis asuvale 1,44 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461). Koostatav detailplaneering on Ridala valla üldplaneeringut muutev.

Info telefonil 4724447.

Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringu avalik väljapanek

1.03.14

13. detsembri 2012 istungil korraldusega nr 618 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamiseeesmärk on Ridala vallas Rohuküla külas asuva üldplaneeringu kohase elamuala E4 jagamine pereelamu kruntideks. Detailplaneeringuga on elamualale planeeritud 36 pereelamu maa ning 6 tee ja tänava maa krunti. Moodustatud kruntidele on määratud ehitusõigus, hoonestusala, tänavate maa-ala ja liikluskorraldus, haljastuse ja heakorra põhimõtted, kujad, tehnovõrkude ning tehnorajatiste asukohad.

Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringon koostatud vastavalt Ridala valla üldplaneeringule ja kooskõlastatud Lääne Maavanema poolt määratud riigiinstitutsioonidega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.01.2013 – 21.01.2013 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

Kiltsi tööstusala detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

1.03.14

06. septembri 2012 istungil korraldusega nr 411 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Kiltsi tööstusala detailplaneeringu. Kiltsi tööstusala detailplaneeringuga kavandatakse Kiltsi külas asuvale ligi 45 ha suurusele maa-alale Kiltsi tööstusala rajamiseks maakasutustingimused ja ehitusõigused. Planeerimise lahenduse koostamisel on arvesse võetud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.
Detailplaneeringuga on moodustatud planeeritaval alal 29 krunti. Kruntidele on määratud ehitusõigused ning olulisemad arhitektuurilised ning ehituslikud tingimused hoonete ja tööstusala teenindavate ehitiste rajamiseks. Lisaks on lahendatud kruntide varustamine tehnovõrkude ja –rajatistega ning kavandatud juurdepääsud planeeritavale alale.
Detailplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamisega on välja selgitatud, hinnatud ja kirjeldatud kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale ning analüüsitud mõju leevendamise võimalusi.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud planeeringu lähteseisukohtades määratud riigiinstitutsioonidega ning vastab Ridala valla üldplaneeringule (2010).
Kiltsi tööstusala detailplaneeringu koostamise algataja on Ridala Vallavalitsus, koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus (kontaktisik: abivallavanem Helen Koppa, helen.koppa@ridala.ee), koostaja Pärnu Instituut OÜ (kontaktisik: Raimo Klesment, raimo.klesment@gmail.com) ja kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Kiltsi tööstusala detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 24.09.2012 – 08.10.2012 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 12.10.2012 algusega kell 16.00 Ridala Vallavalitsuses.
Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447