Pullapää nina detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

10. oktoobri otsusega nr 262 kehtestas Ridala Vallavolikogu Pullapää nina kinnistu (Liivakünka kü) detailplaneeringu. Pullapää nina kinnistu on Ridala valla munitsipaalomandis. Pullapää nina kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Pullapää nina (Liivakünka kü) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit, mille Keskkonnaamet on andnud nõusoleku. Koostatud detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut seoses ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega hoonestusaladel.

Ridala vallavalitsus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Tallinna mnt 88 detailplaneeringu kehtestamine

18.10.17

26. septembri 2017. a. otsusega nr 251 kehtestas Ridala Vallavolikogu Tallinna mnt 88  kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 asub Uuemõisa alevikus. Ridala valla üldplaneeringuga on kinnistule reserveeritud juhtotstarve segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus  korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneering võeti vastu Ridala Vallavalitsuse 19.07.2017. a. korraldusega nr. 271. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 14. augustist 2017. a. kuni 28. augustini 2017.a. Avaliku väljapaneku toimumise ajal ei laekunud Ridala Vallavalitsusele ühtegi kirjalikku ettepanekut ega vastuväidet detailplaneeringu lahenduse kohta.

 

Ridala vallavalitsus

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringute avalik väljapanek Ridala vallas

28.07.17

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneering

19. juuli korraldusega nr 271 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Uuemõisa alevikus asuva Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus  korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 28.08.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud

 

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneering

19. juuli korraldusega nr 273 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu.

27.juuli korraldusega nr 285 muudeti Ridala Vallavalitsuse korraldust.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Liivakünka kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 11.09.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19. juuli korraldusega nr 272 jättis Ridala Vallavalitsus algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule.

Ridala Vallavolikogu algatas 30. septembri 2014. a otsusega nr 66 Ridala vallas Nõmme külas asuval Pullapää nina kinnistul (uus nimi Liivakünka), detailplaneeringu. Detailplaneeringu algataja on Valgevälja MTÜ, maaomanik Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostaja Argepo OÜ, kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus  randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Pullapää nina kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud eksperthinnang „Pullapää ninale (katastritunnus 67401:001:0536) rajatava supluskoha mõju linnustikule", millega on antud soovitused planeeringu elluviimisega kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks linnustikule. Eksperthinnangu koostaja on ornitoloog Tarvo Valker.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang hindamaks kavandatud tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju olulisust. Eelhinnangu koostaja on FIE Ando Laanesoo, ando@hvv.ee).

Keskkonnamõju eelhinnangus (KSH) järeldab ekspert, et tuginedes teostatud keskkonnanalüüsi tulemustele, ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Tuginedes DP seletuskirjale ja joonistele, DP menetluses läbiviidud uuringutele ning  KSH eelhinnangule, ei ole KSH algatamine kohaliku omavalitsuse poolt vajalik.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine

30.05.17

23. mai istungil algatas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 236 Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu.  Tina tn 2 kinnistu (Paralepa alevik, Ridala vald) detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks. Tina tn 2 kinnistu katastritunnusega 67401:001:1440, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 1306 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega elamuala E1. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamisega tunnistati kehtetuks samale kinnistule varem algatatud detailplaneering.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu algatamise kehtetuks tunnistamine

21.02.17

14. veebruaril otsustas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 220 kinnistu omanike taotluse alusel tunnistada kehtetuks Ridala Vallavolikogu 16. septembri 2010. a. otsusega nr 72 algatanud Nelgi tn 14 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli jagada Paralepa alevikus asuv 1317 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega kaasomandis olev kinnistu katastritunnusega 67401:001:0690 reaalosadeks ning täpsustada moodustatavate uute kruntide ehitusõigused. Detailplaneeringu koostamist ei ole alustatud.

 

Info telefonil 4724447

Ridala vallavalitsus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Sinilille ja Maikellukese detailplaneeringu avalik väljapanek

29.11.16

24. novembri korraldusega nr 452 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Mäekülas asuva Sinilille ja Maikellukese kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse kahele kõrvuti asetsevale maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (Sinilille katastritunnus 67401:002:0692, pindala 2,59 ha ja Maikellukese katastritunnus 67401:002:0691, pindala 2,59 ha) ehitusõigust elamu ja abihoonete ehitamiseks.

Detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut juhtotstarbe P1 puhkeala osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.12.2016 – 20.01.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Sarapiku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Liivakünka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

22.02.16

11. märtsil kell 15.00 toimub Ridala Vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald. Läänemaa) Liivakünka (endine Pullapää nina) kinnistu (katastritunnus 67401:001:0536) detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu. Detailplaneeringu eesmärgiks on avaliku ranna infrastruktuuri väljaehitamiseks ehitustingimuste määramine.

Detailplaneeringu algatamise ja eskiislahenduse dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Info telefonil 4724447; e-post: info@ridala.ee

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Künka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

25.11.14

20. novembri korraldusega nr 601 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringu. Künka kinnistu detailplaneeringuga taotletakse ehitusõigust Nõmme külas asuvale 1,44 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461) elamu ning abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga on määratud  krundile juurdepääs ja kommunikatsioonide asukohad.

Detailplaneering on kooskõlastatud detailplaneeringu lähteseisukohtades nimetatud riigiinstitutsioonidega. Detailplaneering muudab Ridala valla üldplaneeringut Väinamere rannal ehituskeeluvööndi muutmise osas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.12.2014 – 14.01.2015 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

 

Ridala Vallavalitsus

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamine

13.10.14

30. septembri 2014.a. otsusega algatas Ridala Vallavolikogu Siltsi kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on maaomaniku soov taotleda ehitusõigust elamu ning abihoonete ehitamiseks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:002:0615, pindala 1,66 ha). Detailplaneeringuga määratakse Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud kompaktse asustusega elamualale jäävale kinnistu osale juurdepääs, ehitustingimused ja kommunikatsioonide asukohad. Algatatav detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Seoses Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamisega muutub kehtetuks Ridala Vallavolikogu 26.11.2013.a otsus nr 22 „Siltsi kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringute algatamise dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud, info telefonil 4724447.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Pullapää nina kinnistu detailplaneeringu algatamine

13.10.14

30. septembri 2014.a. otsusega algatas Ridala Vallavolikogu Nõmme külas asuva Pullapää nina kinnistu (katastritunnus 67401:001:0536, pindala 3,36 ha, planeeringuala 13 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Pullapää supelranna ja sellega vahetult külgneva metsa- ja mereala planeerimine ning kinnistule ehitusõiguse määramine randa teenindavate objektide ehitamiseks. Pullapää nina kinnistu on Ridala valla munitsipaalomandis. Detailplaneeringuga määratakse kinnistule ehitusõigus, kommunikatsioonide asukohad ning juurdepääsu lahendused. Kavandatav tegevus vastab Ridala valla üldplaneeringule ja Ridala valla arengukavale 2013-2022.

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mõisa põik 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

11.07.14

10. juuli korraldusega nr 363 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Uuemõisa alevikus  asuva Mõisa põik 1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on Uuemõisa alevikus Haudejaama tee 26a kinnistust eraldatud krunt aadressiga Mõisa põik 1a, pindalaga 611 m2 ja kasutusotstarbega tootmishoone maa, juurdelõikeks Mõisa põik 1 kinnistule.

Detailplaneering muudab Haudejaama detailplaneeringut (2010), kuid muudatus on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga (2010).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.08.2014 – 15.08.2014 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringute kohta telefonil: 472 4448

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mõisa põik 1 detailplaneeringu eskiisi arutelu

27.05.14

10. juunil 2014. a. kell 15.00 toimub Ridala Vallavalitsuse ruumides (Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik) Uuemõisa alevikus asuva Mõisa põik 1 detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu. Mõisa põik 1 detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on vajadus maakorralduslikult korrigeerida Mõisa põik 1 asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 67401:009:0065, pindala 1016 m2) ja Haudejaama tee 26a asuva üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu (katastritunnus 67401:009:0296, pindala 1,45 ha) vahelist piiri. Detailplaneeringu dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.

Info telefonil 4724447; e-post: info@ridala.ee.

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mari kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

1.03.14
21. novembri korraldusega nr 517 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme külas asuva Mari kinnistu (katastritunnus 67401:001:0081) detailplaneeringu.
 
Mari kinnistu detailplaneeringuga on Nõmme külas asuv 5,44 ha suurune Mari kinnistu jagatud hajaasustuse tingimustel neljaks pereelamu krundiks. Kruntidele on määratud ehitustingimused, juurdepääs ja rajatavate kommunikatsioonide asukohad. Kinnistu lääneosas, mis jääb ranna ehituskeeluvööndisse ja osaliselt ka Väinamere hoiualale, säilib olemasolev maakasutusotstarve. Detailplaneering on kooskõlastatud kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.12.2013 – 31.12.2013 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/et/algatatud-detailplaneeringud.
Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
 
Info planeeringute kohta telefonil: 472 4447
Ridala vallavalitsus

Künka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

1.03.14

14. novembril 2013 kell 15.00 toimub Ridala vallavalitsuses Künka kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Nõmme külas asuva Künka kinnistu detailplaneeringuga taotletakse ehitusõigust elamu ning ühe abihoone ehitamiseks Väinamere ranna ehituskeeluvööndis asuvale 1,44 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule (katastritunnus 67401:001:0461). Koostatav detailplaneering on Ridala valla üldplaneeringut muutev.

Info telefonil 4724447.

Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringu avalik väljapanek

1.03.14

13. detsembri 2012 istungil korraldusega nr 618 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamiseeesmärk on Ridala vallas Rohuküla külas asuva üldplaneeringu kohase elamuala E4 jagamine pereelamu kruntideks. Detailplaneeringuga on elamualale planeeritud 36 pereelamu maa ning 6 tee ja tänava maa krunti. Moodustatud kruntidele on määratud ehitusõigus, hoonestusala, tänavate maa-ala ja liikluskorraldus, haljastuse ja heakorra põhimõtted, kujad, tehnovõrkude ning tehnorajatiste asukohad.

Riigimaantee nr 16120 (Paralepa tee lõik Ungru oja – Ungru loss) äärse elamukvartali detailplaneeringon koostatud vastavalt Ridala valla üldplaneeringule ja kooskõlastatud Lääne Maavanema poolt määratud riigiinstitutsioonidega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.01.2013 – 21.01.2013 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447

Kiltsi tööstusala detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

1.03.14

06. septembri 2012 istungil korraldusega nr 411 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Kiltsi tööstusala detailplaneeringu. Kiltsi tööstusala detailplaneeringuga kavandatakse Kiltsi külas asuvale ligi 45 ha suurusele maa-alale Kiltsi tööstusala rajamiseks maakasutustingimused ja ehitusõigused. Planeerimise lahenduse koostamisel on arvesse võetud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.
Detailplaneeringuga on moodustatud planeeritaval alal 29 krunti. Kruntidele on määratud ehitusõigused ning olulisemad arhitektuurilised ning ehituslikud tingimused hoonete ja tööstusala teenindavate ehitiste rajamiseks. Lisaks on lahendatud kruntide varustamine tehnovõrkude ja –rajatistega ning kavandatud juurdepääsud planeeritavale alale.
Detailplaneeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamisega on välja selgitatud, hinnatud ja kirjeldatud kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale ning analüüsitud mõju leevendamise võimalusi.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud planeeringu lähteseisukohtades määratud riigiinstitutsioonidega ning vastab Ridala valla üldplaneeringule (2010).
Kiltsi tööstusala detailplaneeringu koostamise algataja on Ridala Vallavalitsus, koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus (kontaktisik: abivallavanem Helen Koppa, helen.koppa@ridala.ee), koostaja Pärnu Instituut OÜ (kontaktisik: Raimo Klesment, raimo.klesment@gmail.com) ja kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Kiltsi tööstusala detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 24.09.2012 – 08.10.2012 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 12.10.2012 algusega kell 16.00 Ridala Vallavalitsuses.
Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447