Uudised ja teated

Detailplaneeringu algatamine

14. veebruari istungil algatas Ridala Vallavolikogu otsusega nr 219 Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu.  Tallinna  mnt 88 kinnistu detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse määramine korterelamu ehitamiseks, parkimislahenduse leidmine ning liikluskorralduse põhimõtete määramine. Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

 

 

Info telefonil 4724447

Ridala vallavalitsus