Uudised ja teated

Tallinna mnt 88 detailplaneeringu avalik väljapanek

19. juuli korraldusega nr 271 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Uuemõisa alevikus asuva Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus  korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100 % elamumaa ja pindalaga 2488 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega segahoonestusala S2.

Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 28.08.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee