Uudised ja teated

« Tagasi

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ avalik väljapanek ja arutelud

Lääne maavanem võttis teemaplaneeringu vastu 29.07.2016. a korraldusega nr  1-1/16/119.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee toimimiseks vajaliku maa-ala reserveerimine Lääne maakonnas. Planeeritav raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Teemaplaneeringuga kavandatakse raudteetrassi koridor, kuhu peab hilisema projekteerimise käigus mahtuma raudtee koos kaitsevööndi ja nähtavuskolmnurkadega. Lisaks määratakse teemaplaneeringuga peatuskohtade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri soovituslik asukoht. Raudteetrass on kavandatud maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus ca 49,5 km.

Ridala vallas on peatuskohad planeeritud Uuemõisasse ja Rohukülla, perspektiivne peatuskoht Nõmme külla.  

Raudtee kaitsevöönd ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest, 30 meetri kaugusele. Trassikoridori määramisel on kaitsevööndile lisatud puhverala ehk raudteetrassi nihutamisruum 5 m. Lõikudes, kus raudtee jääb olemasolevale tammile, on planeeritud trassikoridori laiuseks raudtee teljest mõlemale poole 35 m, kokku 70 m. 160 km/h kiiruse saavutamiseks on Ridala vallas vaja raudteed õgvendada 1 kohas. Õgvendatud lõigus ulatub trassikoridor nii õgvendatud kui ka olemasoleva raudteetammi keskteljest 35 m mõlemale poole (lisaks kahe trassi vahele jääv ala). Raudtee täpne asukoht (sh. kas ja mis ulatuses õgvendus rajatakse) selgub ehitusprojekti käigus.

Kuni teemaplaneeringu elluviimiseni saab trassikoridori jäävaid maaüksususi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Teemaplaneeringus seatud trassikoridori kasutamise tingimusi tuleb järgida juhul, kui kinnistu seniseid ehitustingimusi või sihtotstarvet soovitakse muuta või kui asutakse koostama uusi planeeringuid või projekteerimistingimusi.

Pärast raudtee valmimist kehtivad raudteel ja selle kaitsevööndis seadusest tulenevad kitsendused. Raudtee kaitsevööndis (30 m raudtee välimise rööpme teljest) asuva kinnisasja valdaja ei tohi oma tegevuse või tegevusetusega takistada raudtee sihtotstarbelist kasutamist, halvendada raudtee seisundit ega ohustada liiklust. Raudtee kaitsevööndis kehtivad piirangud tulenevad ehitusseadustiku § 73.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

Teemaplaneeringu ja keskkkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 17. augustist – 15. septembrini 2016. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti:

·         Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

·         Ridala vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa)

·         Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu)

·         Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Lääne maavalitsuse veebilehel aadressil: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel (17. august - 15. september) esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressil: Lääne Maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile: info@laane.maavalitsus.ee.

Pärast avalikku väljapanekut toimub avalik arutelu Ridala valla ja Haapsalu linna lahenduse osas – 29. septembril kell 17 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu).

Täiendav info planeeringu kohta: Lääne Maavalitsuse planeeringute projektijuhi telefonil 53 053 076 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.