Algatatud detailplaneeringud

« Tagasi

Nõmme-Hansu kinnistu DP

19. mai istungil korraldusega nr 230 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Nõmme-Hansu kinnistu detailplaneeringu. Nõmme-Hansu kinnistu detailplaneeringuga on eraldatud Nõmme külas asuvast 9,10 ha suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust (katastritunnus 67401:001:0550) ligikaudu 1 ha suurune elamukrunt pereelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Planeeringuga on määratud moodustatud elamukrundile ehitusõigus, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, lahendatud juurdepääs avalikult teelt ning kavandatud lautrikoht Läänemere rannale. Detailplaneering sisaldab Ridala valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut ranna ehituskeeluvööndi muutmise osas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.06.2011 – 12.07.2011 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 83) ja Ridala valla kodulehel.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Tallinna mnt 83, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee
Info planeeringu kohta telefonil: 472 4447